Ibland jag tänker för mig själv

Ibland jag tänker för mig själv

Då blir det så här

Så var det

en julemiddag

en nyårsmiddag

få var vi som åt

men nu idag all denna mat uppäten är

det jag glömde bort att göra året som gick

var att skicka julkort till några jag fick sådana av

minnet har blivit kort

något annat av vikt ej det var

kanhända jag minns något av vikt

tjaa, det kan ju vara

att Sveriges under 50 år världens mest militariserade stat då fanns

nu råder istället jägarens tid

här finns knappt 200 vargar

27 måste nu slaktas har politikerna bestämt

vi har ju val i år

så över 12.000 jägare med statlig rätt att döda varg gav sig ut i snön för att färga den röd

så igår och förrgår togs ihjäl

en 30 stycken på ett ungefär

så jag tänker och funderar när jag skottar min snö

jag minns att under femtio år

att hus som då byggdes alla hade de atombombssäkra skyddsrum

att sirenerna övningstjöt varje år

att alla budskap som sade vi skulle ge upp var falska

i varje trappuppgång och i varje telefonkatalog fanns utrymnings-planerna beskrivna

själv var jag flygvapenpojke

jag visste allt om vartenda flygplan från NATO som Warsawapakten hade

och Sverige hade världens tredje starkaste flygvapen

hela Sverige täcktes av luftbevakningstorn för att se allt som kunde flyga över och under radarn

speciella telefonledningar vi hade

jag var en tio – tolv år då och vi övade flera gånger per år

i väntan på kriget

fem, nio eller tretton unga pojkar i varje hus som hörde till varje torn

vi hade alla våra vapen och skötte oss själva

och även nu på slutet av 80-talet och början av 90-talet

min enda traktor var krigsplacerad

min enda bil, en SAAB, likaså

och när kriget kom jag omedelbart skulle bege mig till särskild plats

returbiljetten har jag kvar

så det kanske inte är så underligt att när man ser ett hot

vargen kommer

man mobiliserar upp till vanvettets överdrift

det är sådant jag tänker på när jag skottar snö

och ger mina djur deras hö

här är svart som natten både dag och natt

en bit skinka har vi kvar

den köpte jag från den sista eko-grisbonden i Norr- och Västerbotten

någon lönsamhet finns ej så de slutar sitt värv

så folk får nu köpa naturkött från Brasiliens nedhuggna regnskogar

om de inte vill äta industrigrisens makabra fläsk

tjaa, natten är mörk

dagen är mörk

framtiden är mörk

men imorgon skall vi på fest

Bakom mig hö. Framför mig lastaren. Mellan mig och lastaren en hjord hungriga djur.

This was
one yuledinner
a New Year dinner
few where we as to eat
but now today all this food is eaten
what I forgot to make the past year
was to send Christmas cards to some of those I had got from
memory have been short
anything else of importance maybe I do not think it was
Perhaps I remember something important
Well, that could mean
to Sweden during the 50 years the world’s most militarized state in which there were
Now is the huntertime instead
We have just under 200 wolves
27 must now be slaughtered, the politicians decided
we do have the election to parlament this year
so over 12,000 hunters with state law to kill wolves went out into the snow to color it red
so yesterday and the day before yesterday was killed
one 30 pcs in a roughly
I remember that for fifty years
all the houses that was built when everyone had the atomic bomb safe shelters
to drill sirens howled every year
that any message that said we would give up was fake
in each staircase and in each telephone directory was escape plans described
myself, I was air-weapon force boy
I knew everything about every single aircraft from NATO to Warsaw Pact had
and Sweden had the world’s third strongest air force
whole of Sweden was covered by air surveillance towers to see anything that could fly over and under the radar
special phone lines we had
I was a ten – twelve years old and we were practicing several times a year
in anticipation of war
five, nine or thirteen young boys in each house that belonged to each towers
we had all our arms and took care of ourselves
and even now in late 80s and early 90s
my only tractor was positioned war
my only car, a Saab, as well
and when war came, I would immediately go to my special place with car and tractor
return ticket, I still have here
so it is perhaps not surprising that when one sees a threat
wolf is coming
Swedes are mobilized up to the madness exaggeration
there are things I think about when I showel snow
and give my animals their hay
Here is as black as night, day and night
a piece of ham, we have left
I bought it from the last echo-pig farmer in Norrbotten and Västerbotten
no profitability there more so they leave his work
so people can now only buy natural beef from Brazil cut down rainforests
if they do not want to eat the pig industry macabre pork
Well, the night is dark
the day is dark
the future is dark
but tomorrow we are at a party

/Anders

Leave a Reply