HOTEN MOT TRYGGHETEN

Integriteten, miljön och jobben för de unga

Integriteten hotas. Vi kontrolleras, spåras, övervakas och systematiseras in i register överallt.

Vattenbrist, oljebrist, nedhuggningen av regnskog, arter försvinner för alltid allt snabbare och snabbare, ö-riken dränks, algblomning och alla andra hugg från ekosystemen oroar oss gång på gång, befolkningen ökar explosionsartat på klotet och naturresurserna räcker inte till.

Vi ser mycket allvarligt på att ungdomsarbetslösheten är 23% i Sverige och förundras över att den bara är 7,6% i Danmark och 5,3% i Holland.

En 80% tycker det är bra med kroppsscanning vid flygplatsen om det blir tryggare att flyga. Motsvarande siffror kan man också finna för kameraövervakning på torg och i affärer. En överväldigande majoritet känner sig trygga när de är övervakade. Mer synliga poliser, upplysta tunnlar och parkvägar, hells-angels-klubbar i närområdet, medborgargarden och mer uppklarade stölder är också fenomen som ökar trygghetskänslan hos människor i allmänhet.

Och varför inte operera in ett chip hos alla som vistas i Sverige! Vi slipper då all slags kameraövervakning, brottsligheten sjunker mot noll. Genom öppna register vet vi var alla är och har varit varje sekund under varje dygn. Ett spårningschip som nu finns tillgängligt att placera på gömt ställe på bilen om man så vill. In under huden på oss människor. Vi kan då äntligen känna oss ganska så trygga. Vi kan fokusera på de miljöhot vi inte ser med övervakning och vi kan bearbeta problemet med den höga ungdomsarbetslösheten.

För visst är det ganska omständligt att behöva informera de register som finns nu.

Här är en bild på julmaten som nu är uppäten. Den här texten får fungera som info till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, PRV, Miljöförvaltningen och alla andra kontroll- och registreringsenheter. Skinkan är från den siste ekologisk grisbonden i Västerbonden. Grisen är slaktad i Norrbotten på certifierat kontrollslakteri. Saltrullen är från det djur jag slaktade i september och händelsen är registrerad i CDB (Centrala DataBasen (den heter så! och administreras av Jordbruksverket)). De mesta grönsakerna har vi odlat själva. Övriga matvaror är inköpta på två av de tre grossistjättarna och julöl från Systembolaget. Matrester har levererats till vår egen kompostlåda. Fekalier och urin har transporterats till vår tre-kammar-brunn.

Har du en häst, hund, höna, gris eller ett smådjur som kan tänkas bli föda för människan så gäller detta dig. Om en mus eller insekt typ fluga kan komma åt gräset på åkern som dina djur äter upp så måste detta dokumenteras. Är du djuraktivist så kan du ju byta ut djurarten mot ordet människa.

Nedan är exakt regeltext som nu gäller.

Alla hästar i EU ska ha hästpass. Detta gäller alla hästar oavsett ålder eller ras. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Från och med 1 juli 2009 ska alla hästar som får nytt pass vara märkta med chip. Travhästar får dock märkas med frysmärkning. Alla hästar kommer också att få ett Universal Equine Lifetime Number (UELN) när de registreras. Numret motsvarar våra personnummer och följer hästen hela livet. Passet ska innehålla uppgifter om ägare, identitetsnummer, härstamning, ras och vaccinationer, laboratorieundersökningar och behandlingar. Det ska också finnas ett konturdiagram med en beskrivning av hästens färg, tecken och virvlar.

http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/hastar/hastpass.4.1cb85c4511eca55276c80001096.html

Alla hundar som bor i Sverige ska märkas och registreras. Hunden ska märkas med ett unikt id-nummer som är kopplat till Jordbruksverkets centrala hundregister. I registret ska det finnas uppgifter om hunden och om dess ägare. Du ska också anmäla till registret om hunden dör, om du byter namn på hunden, om du flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt. Det finns två märkningsmetoder: Tatuering och mikrochip. Märkningen ska göras av veterinär eller någon annan med godkänd utbildning för id-märkare.

http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/hundarochkatter/hundregistret.4.207049b811dd8a513dc8000442.html

Om du håller ett eller flera nötkreatur på en plats ska du anmäla det till Jordbruksverket. Du får då ett så kallat produktionsplatsnummer. Syftet med numret på produktionsplatsen är att det ska vara möjligt att spåra djur från en plats till en annan. Om avståndet är mer än 500 meter eller om det finns andra klövdjur som tillhör någon annan mellan platserna, ska platserna ha olika produktionsplatsnummer.

djurhållarens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer

 • produktionsplatsens adress, fastighetsbeteckning, församling och kommun
 • typ av verksamhet som finns på produktionsplatsen
 • vilket djurslag som finns på produktionsplatsen. Ibland behöver exempelvis en lastbil eller ett släp ha ett produktionsplatsnummer. Följande uppgifter ska ingå vid rapportering av födsel:
 • kalvens fullständiga identitet
 • födelsedatum
 • ras
 • kön
 • moderns identitetsnummer.

Följande uppgifter ska ingå vid rapportering av slakt, köp, försäljning, tillfälligt ute och åter från tillfälligt ute:

 • djurets fullständiga identitet
 • kön
 • datum för händelsen
 • rapporteringsorsak
 • från eller till vilket produktionsplatsnummer djuret flyttas.

Följande uppgifter ska ingå vid hemslakt, avlivning, självdöd:

 • djurets fullständiga identitet
 • kön
 • datum för händelsen
 • rapporteringsorsak.

Foderföretagare

 • Alla som hanterar foder till livsmedelsproducerande djur, inklusive hästar, är foderföretagare och ska anmäla sitt företag till Jordbruksverket. Även importörer och tillverkare av foder till sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur ska anmäla sitt företag. Den som producerar eller hanterar foder till livsmedelsproducerande djur är foderföretagare och ska anmäla sin anläggning till Jordbruksverkets foderanläggningsregister. Registret utgör en del i EU:s arbete för säkra livsmedel ”från jord till bord” och ska användas för kontroller av foderhygien. Om en smitta eller förorening upptäcks i livsmedel eller foder ska registret kunna användas för att spåra och hindra smittspridning.
  De som ska anmäla sina anläggningar till foderanläggningsregistret finns inom följande verksamheter:

  Grisproduktion
  Nötköttsproduktion och mjölkproduktion
  Får- och getproduktion
  Fjäderfä inkl struts
  Häst
  Rennäring
  Vilthägn
  Biodling
  Vattenbruk
  Övrig animalieproduktion
  Foderproduktion (växtodling och/eller bete)
  Blandartjänst
  Butik och lager
  Transport

Jordbruksverkat har en e-tjänst där du kan göra din anmälan. Det går även bra att använda en blankett. Vilken blankett som ska användas beror på vilken verksamhet som bedrivs på foderanläggningen.

 • Det är avsikten som styr om en produkt är foder eller inte. I den stund man bestämmer sig för att en vara ska användas för utfodring är produkten ett foder. Växande gröda, även bete, är foder när det är avsett att konsumeras av djur. Precis som i definitionen av foder styr syftet om en produkt är ett livsmedel eller ej. En produkt räknas som livsmedel när det är meningen att den ska förtäras av människor. Som foderföretagare ska du föra journaler över olika risker som fodret kan ha utsatts för. Du kan även ta hjälp av andra personer t.ex rådgivare eller veterinärer i detta arbete. Uppgifterna i journalerna ska vara tillgängliga för Jordbruksverket och länsstyrelsen.
 • Som foderföretagare måste du särskilt föra journal över:
 • • användning av växtskydds- och bekämpningsmedel
 • • användning av genetiskt modifierat utsäde
 • • förekomst av skadedjur eller sjukdomar som kan riskera fodersäkerheten
 • • resultaten från analyser som gjorts och som kan vara viktiga för fodersäkerheten
 • • varje sändning av foder, varifrån den kommer och i vilken mängd
 • • varje leverans av foder, vart det sålts och i vilken mängd Personalen i ett foderföretag måste ha de kunskaper och kvalifikationer som krävs för en god fodersäkerhet. Foderföretaget ska därför upprätta en organisationsplan där man redovisar den arbetsledande personalens kvalifikationer, till exempel yrkeserfarenhet och utbildningsbevis. Dessa uppgifter ska
 • finnas tillgängliga vid offentlig kontroll. Foderföretaget ska utses en kvalificerad person att ansvara för produktionen och en som ansvarar för kvalitetskontrollen.
 • Skriftlig information
 • Personalen ska alltid få skriftlig information om sina uppgifter, ansvarsområden och befogenheter. Det gäller särskilt när foderföretaget har ändrat förhållandena inom foderhanteringen. Foderföretaget ska bl.a identifiera kritiska moment i processen som ska kontrolleras och följas upp. Som foderföretagare är du ansvarig för spårbarheten. Du ska kunna garantera att dina produkter kan spåras på ett effektivt sätt.
 • För att kunna utföra kvalitetskontroller måste foderföretaget ha tillgång till eller möjlighet att anlita ett laboratorium med utbildad personal och lämplig utrustning. Foderföretaget måste också upprätta en plan för kvalitetskontroll och genomföra denna. Planen ska bland annat innefatta uppgifter om:
 • • kontroller av de kritiska momenten i tillverkningsprocessen
 • • på vilket sätt och hur ofta provtagningar görs
 • • vilka analysmetoder som används och hur ofta analyser görs
 • • efterlevnaden av kvalitetskontrollen och vad som kan hända om den inte efterlevs. För att säkerställa spårbarheten ska du som tillverkar foder till livsmedelsproducerande djur dokumentera de råvaror som använts i slutprodukten. Denna dokumentation ska vara tillgänglig vid offentlig kontroll. Det ska tas prover på ingredienserna som ingår i fodret och från varje parti som släpps ut på marknaden. Om du tillverkar foder till djurslag som inte är livsmedelsproducerande behöver du endast ta prover på slutprodukten. Alla prover ska vara tillgängliga för Jordbruksverket och vid offentlig kontroll. De ska dessutom förseglas, märkas och förvaras på ett sådant sätt att sammansättningen inte ändras.

2 Responses to “”

 1. Björn Felten skriver:

  Suck säger jag bara.

  Av alla viktiga samhällsfunktioner vi har, så finns det en som sticker ut ovanför alla andra när det gäller betydelsen.

  Skola, vård och omsorg är förvisso viktigt för oss alla, men trots allt inte helt livsviktigt. Bönders och fiskares arbete är däremot fullständigt livsviktigt. Utan att de ger oss mat på bordet, så är vi alla, 9,3 miljoner svenskar, döda inom en månad ungefär.

  Att det numera bara är ungefär en procent av hela svenska folket som ägnar sig åt denna den allra viktigaste sysslan, förefaller att ha gått alla partistrateger spårlöst förbi.

  Jag är övertygad om att forna dagars bondepartister vänder sig i sina gravar när de ser hur dagens centerpartister agerar.

 2. Calle Rehbinder skriver:

  Ja, man baxnar. Det hela låter som en dålig parodi.

  George Orwell skulle ha ruskat på axlarna, tittat surt ner i marken, och muttrat ”Vad var det jag sa…?”

Leave a Reply