RFSLs ekonomiska expansionstankar

Här är lite information om hbtq-certifiering utförd av RFSL. Den är skickad till gruppledarna (m+l+c+sd+ns) (dock ej till styrande trojkan s+v+mp och ej heller till kd) i Piteå Kommun.

Miljöpartiet i Piteå har föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för hbtq-certifiering av kommunens verksamheter. Trojkan (s+v+mp) har i princip ställt sig bakom yrkandet men vill utreda hur man skall gå till väga.

Inom branscher där man i sin yrkesroll möter andra människor (t ex inom vård och omsorg) talas det mycket om att behandla alla lika. Men att behandla alla på ett likriktat sätt kan innebära att homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) får sämre bemötande och sämre behandling än andra. ”För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns. Genom RFSL:s hbt-certifiering kan en verksamhet/organisation inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet – certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. På så sätt är certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet. ”

Texten ovan är från RFSLs ”Hbt-certifiering” 2013-04-17 pdf-fil

Min kommentar: I allt informationsmaterial är samma fundament-texter med. Hbt-personer skall bemötas på ett annat sätt än alla andra. Den enda som kan ge kunskap om hur detta skall gå till är RFSL. Certifieringsdokumentet på väggen är en nödvändig del i detta.

Mig veterligen är den RFSL den enda organisation som utför certifiering. En hbt-certifiering för en grupp med 25 personer kostar ca 100.000:- . Efter tre år skall certifieringen göras om. Individer kan inte certifieras utan bara hela avdelningar.
…………
Min kommentar: 2014 hade Piteå Kommun 4225 anställda. Det kostar alltså cirka 17 miljoner kronor vart tredje år. Per anställd 4000 kronor för 20 timmars utbildning enligt RFSL. Kostnaden för arbetsbortfallet, 84.500 timmar, måste också räknas in.

..

Min kommentar: Problemet med mobbning är ett övergripande problem av enormt mycket större omfattning än fokuseringen på hbtq-personers problem. Att hbtq-personer mobbas och kränks är en del av det allmänna problemet med förekomsten av mobbning. Alla frågeställningar (inklusive hbtq) borde kunna tas upp under en sedvanlig utbildning för all personal på skolor till att börja med. Min ståndpunkt är att för Piteås del är det viktigare att få bort de varianter av Farsta-metoden (som Piteås skolor använder och som kan uppmuntra mobbning och som avråds av Skolverket) och istället följa Skolverkets rekommendationer.
………..
RFSL drar in oerhörda summor pengar på folks (kommuners, föreningars) osäkerhet att uppfattas som otidsenliga eller rent av homofientliga i denna fråga. Bibliotek, vårdinrättningar, fritidsgårdar, simhallar, förskolor, skolor, idrottsföreningar finns på listan bland dem som gått igenom RFSL:s utbildning.

Kiruna IF har certifierat sig och säger att det kostade, 300 000 kronor plus en Prideresa för 100 000 kronor.
………..
I våras blev de fyra biblioteken i Sollentuna de första i Sverige att hbt-certifieras av RFSL. Den förändring som skett i Sollentunas bibliotek i samband med certifieringen har i många stycken handlat om en ren utrensning av böcker som inte passar in i de normer som certifieringen bygger på samtidigt som ”godkänd” litteratur har köpts in.

Föräldrahyllan heter numera familjehyllan eftersom alla inte har föräldrar. Personalen har även fått lära sig att exempelvis en pojke som kommer och vill låna böcker ”inte alltid vill läsa en bok där huvudpersonen är manlig”. Certifieringen har alltså omfattat hela bibliotekets verksamhet, både personalmässigt och vad gäller utbudet av låneböcker.

https://bibliotek.solna.se/108152/sv/content-pages/hbt-certifierade-bibliotek

http://www.inblick.se/nyheter/2015/09/03/hbt-certifiering-rena-guldgruvan-f%C3%B6r-rfsl

https://www.solna.se/sv/kultur-bibliotek/nyheter-kultur-bibliotek/hbt-certifiering-for-allas-skull/

………

Även asylboende hbt-certifieras. Hittills har fyra asylboenden hbtq-certifierats, varav tre finns i Skåne – och de drivs alla av det privata omsorgsföretaget Attendo. Det första de gjorde var att ta bort dam- och herrskyltarna på toaletterna.

Förut hade asylboendets bastu bara öppet för män och kvinnor, nu har den som av någon anledning vill basta själv möjlighet att göra det”

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-06-17-Ett-av-Sveriges-forsta-hbtq-certifierade-asylboenden-har-oppnat.html

http://nyheteridag.se/asylboende-har-hbtq-certifierats-forsta-vi-gjorde-var-att-ta-bort-dam-och-herrskyltarna/

……………

Det senaste året har antalet hbt-certifierade verksamheter fördubblats i Sverige. Utbildningarna pågår i flera månader och kan kosta från 100.000 kronor och uppåt, beroende på hur många som utbildas. RFSL menar att priset inte är så högt när man slår ut det. Räknar man per anställd ligger kostnaden på ungefär 4.000 kronor för bland annat 20 timmars utbildning.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-dyrt-hbt-certifikat

……

Lisa Holmgren är ordförande i Centerpartiets nationella hbt-nätverk och ledamot i Centerstudenters förbundsstyrelse och är osäker på om certifieringen gör så stor skillnad som RFSL vill få det att verka som.

Hon riktar också skarp kritik mot att inga utvärderingar görs av utbildningen annat än de enkäter som RFSL själva gör.

Det blir skevt när en intresseorganisation utvärderar sin egen utbildning. Kvaliteten går inte att bedöma på samma sätt, säger hon.

Hon riktar också skarp kritik mot att inga utvärderingar görs av utbildningen annat än de enkäter som RFSL själva gör.

Det blir skevt när en intresseorganisation utvärderar sin egen utbildning. Kvaliteten går inte att bedöma på samma sätt, säger hon.

http://www.st.nu/allmant/medelpad/ingen-skillnad-med-en-hbt-certifiering-1

…….

I Karlstad har alla verksamheter inom öppen fritidsverksamhet hbt-certifierats vilket innebär att personalen bland annat gått igenom en utbildning på ungefär 20 timmar. I Karlstads fall rör det sig om ungefär 50 personer och prislappen landade på cirka 200.000 kronor.

Bakgrunden är en politisk ambition för att Karlstad ska bli en hbtq-kommun. En certifiering blir en form av kvalitetssäkring. Och vi tror att man inte bara säger utan även visar att man gör något, säger Solweig Gard, jämställdhetsutvecklare i Karlstad kommun.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-dyrt-hbt-certifikat

……

Svenska kyrkan är ett annat exempel. 2013 beslutade kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, att bifalla kyrkomötesmotion 2013:54 där man bland annat kan läsa att ”kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra hbt-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser”.
Om denna ambition från Svenska kyrkans ledning skulle bli verklighet innebär det att kyrkan med i runda slängar 25 000 anställda skulle betala RFSL smått ofattbara 100 miljoner kronor för en certifiering som löper på tre år. 

http://www.inblick.se/nyheter/2015/09/03/hbt-certifiering-rena-guldgruvan-f%C3%B6r-rfsl

………….

Nicolaigården och Egalia i Stockholm är Sveriges första hbt-certifierade förskolor. Oftast utgår man ifrån att barnen växer upp i heterosexuella kärnfamiljer. Många förskollärare förutsätter att det finns en mamma och pappa, trots att väldigt många barn har andra sorters familjer.

Barn som inte har någon pappa ska inte behöva utsättas för personal som förutsätter det. I ställer bör frågorna kring familjen vara öppna. Hur ser din familj ut? Finns det fler föräldrar?, säger Gabriella Martinsson.

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/03/15/forskolor-far-hbt-certifiering

Min kommentar: Alla vet att det finns massor med familjer med speciella konstellationer.

………….

Porsöskolan är den första hbtg-certifierade skolan

http://www.lararnasnyheter.se/tags/hbtq

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/09/02/porsoskolan-pa-vag-bli-landets-forsta-hbtq-certifierade-skola

…….

Landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) har just sjösatt världens i särklass största hbt-kurs. Alla 43.000 landstingsanställda i Stockholm måste tillgodogöra sig basala kunskaper om homo-, bi- och transpersoner, och bemöta alla med respekt.

Det finns mycket fördomar och felaktiga attityder hos hela befolkningen, även hos landstingsanställda.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-slar-rekord-i-hbt-certifiering

..

Min kommentar: Det tycks som att RFSL inte tycker att ”Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna” inte är bra nog. Jag anser att de mänskliga fri- och rättigheterna ska gälla i alla sammanhang, det finns ingen specifik människovärdesprincip för vissa grupper. Jag är övertygad om att RFSLs upplägg är för att få in både så mycket pengar som möjligt men samtidigt införa sina värderingar i hela samhället. Här nedan är den del av konventionen som är adekvat i detta ärende

 

ARTIKEL 14 Förbud mot diskriminering

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf

 

Konventionen hade ingen särskild ställning i den svenska rättsordningen förrän i början av 1980-talet då Sverige fälldes i Europadomstolen. Den fällande domen initierade diskussioner om konventionens ställning i den svenska rättsordningen vilka ledde dels till att konventionen inkorporerades som en lag(1994:1219)om europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, dels gavs konstitutionell status genom införandet av 2 kap. 19 § Regeringsformen(RF). I RF 2:19 stadgas att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med Europakonventionen. Detta ger inte konventionen i sig grundlagsstatus men att bryta mot konventionen är grundlagsstridigt genom regeln i RF 2:19.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europakonventionen

 

Leave a Reply