Låt oss slippa djurpoliser organiserade som FBIDen folkpartistiske EU-politikern Marit Paulsen kräver mer övervakning, skärpta och tuffare kontroller samt kraftigt avskräckande straff. Hon vill etablera en ny polisstyrka som hon vill ge namnet djurens FBI. Propagerandet för en hårdare samhällsövervakning på djurområdet är en sorglig variant av populism utan någon analys av själva grundproblemet.

Att grisar vanvårdas och att djur far illa beror inte på att djurskyddslagen är för svag eller att kontrollsystemet i sig inte fungerar. Redan nu har varje djur en form av personnummer i EU. Vid födsel, förflyttning och slakt registreras alla händelser till det enskilda landets databas. Katter, hundar och andra sällskapsdjur undantagna på olika sätt. Paulsen liksom andra övervakningsförespråkare på en mängd andra områden blir därför förespråkare för en riktigt otrevlig samhällsutveckling.

Man kan dra paralleller med datalagringsdirektivet. Datalagringen innebär att alla våra mobiltelefoner blir statliga spårsändare. Hur vi rör oss i vardagen, vem vi pratar med och vilka vi skickar mail till lagras i enorma databaser som kan användas för att kartlägga våra liv. På djurområdet finns redan databaserna och nu ska en ny typ av polis etableras. Samma idéer om kontroll, övervakning, registrering som lösning på felaktigt tagna politiska beslut innebär i förlängningen att det skapas ett totalitärt samhälle av aldrig tidigare slag.

Orsaken till misskötta djur och förgiftade vegetabilier finner vi EUs ekonomiska stödsystem. Före Sveriges inträde i EU, då vi också hade ett stödsystem till jordbruket, tog slakterierna inte emot sjuka, skadade, smutsiga eller vanvårdade djur. Den lantbrukare som inte skötte sina djur på ett fullgott sätt slogs därmed automatiskt väldigt snabbt ut från marknaden.

Nu får Unionens lantbrukare i princip betalt per djur (omräknat till djurenheter) före de skickats till ett slakteri. Ju mer djur desto mer betalt från EU. I all djuruppfödning som omfattas av EU-stöden är dessa ersättningar av mycket stor betydelse för det enskilda jordbruksföretagets ekonomi. Det finns ett klart ekonomiskt incitament att basera verksamheten på kvantitet istället för på kvalitativ djuromsorg. EUs stödsystem till lantbruket är ett styrsystem som gynnar vanvård av djur.

För att en tänkbar FBI-kontroll ska fungera krävs att djurpoliserna kommer ut till varje djurägare varannan vecka. Grekiska FBI hit och svenska FBI till Irland t ex. En sådan kontroll blir oacceptabelt dyrbar. Ingen skulle heller driva ett företag under sådan övervakning. Så alla dessa idéer om ökade kontroller och övervakning är förkastliga på grund av ineffektivitet, ekonomisk omöjlighet och en total rättslöshet på integritetsområdet.

En dellösning på problemet med vanvårdade djur skulle kunna vara att inget EU-stöd betalas ut förrän djuret slaktats och/eller besiktigats av veterinär eller motsvarande.

Marit Paulsen är vice ordförande i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och hedersledamot i parlamentets arbetsgrupp för djurskyddsfrågor.

Se även

http://saltakvarn.wordpress.com/2009/03/26/marit-paulsson-har-fel/

One Response to “Låt oss slippa djurpoliser organiserade som FBI”

  1. Mycket bra skrivet! Jag har själv funderat i samma banor, men har inte tillräcklig faktagrund för att skriva om det själv.

    För övrigt heter hon Paulsen.

Leave a Reply