KOMMENTARER TILL FÖRSVARSMAKTENS TILLSTÅNDSANSÖKAN ANGÅENDE BODENS SÖDRA SKJUTFÄLT FRÄMST AVSEENDE NYA ARTILLERIÖAR

Den skjutning som pågår vid Bodens södra skjutfält är av den omfattningen att den är tidvis störande genom dova buller- och luftmattor. Vi har dock vant oss vid denna omfattning och den har pågått under många år.

Vi är dock klara motståndare till en utökad skjutning på och/eller till skjutfältet då detta kommer belasta oss med en mängd negativa direkta och kommande följdverkningar.

Vi är ännu mera negativt inställda till etableringen av de artilleriöar som Försvarsmakten önskar etablera.

Alla tre artilleriöar kommer att orsaka mer buller som vi kommer drabbas av.

Vi har valt att bo här för att just slippa det larm och det buller som stadsmiljö och närhet till andra bullrande verksamheter skapar. Vi vill inte drabbas av mera buller i vår närmiljö. Fyrkantsområdet är ett av de tätaste bebyggda områdena i hela Sverige, undantagsvis storstadsområdena. Möjligheterna att komma ut i naturen utan att förflytta sig stora sträcker kommer därför beskäras kraftigt. Alterdalen, dvs hela den dalgång, som omges av Alterälven är en extremt naturskön plats, som har få motsvarigheter. Det finns ytterligt få älvar där man på ett fridfullt, lugnt och säkert sätt kan paddla kanot större delen av älven. Lugn, rekreation, tystnad med endast naturliga ljud är vad människan behöver. Detta blir en mer och mer ekonomiskt värdefull tillgång till den alltmer ljud- och ljusförorenade miljö som allt fler människor finner outhärdlig. Allt detta kommer att spolieras om Försvarsmakten får tillstånd till utökad skjutning och tillkomsten av artilleriöar. Framtidens försörjningsmöjligheter för oss lokalt boende krossas på så sätt effektivt.

De områden som Försvarsmakten valt ut är sådana områden som är mycket glest befolkade och som kan karakteriseras vara en sista vildmark i vårt närområde. Försvarsmakten menar att ”Generellt sett anses militära övnings- och skjutfält ha en positiv inverkan på naturen med individrikare flora och fauna, jämfört med ekonomiskt exploaterade marker i omgivande områden.” Dessa marker är inte exploaterade utan är just sådana naturliga vildmarker där en naturlig skogsvård och normalt skogsverksamhet som hänger ihop med mänsklig aktivitet är rådande. Oavsett vilken inverkan skjutningen har på området så är det till det sämre för oss boende. Det är till exempel så att naturreservat och andra betraktelseobjekt alltid är någon positiv företeelse i vår närhet. Vi vill ha möjlighet att gå ut i naturen och plocka bär, svamp och se på de naturbiotoper som uppstått i vårt deltagande i det ekologiska samspelet med naturen. Vi människor i Alterdalen är en del av den ekologi som Försvarsmaktens idéer kommer slå sönder.

I framtiden kommer Försvarsmakten använda sig av lys- rök- och spränggranater vilket kommer göra det dagliga livet ohållbart och outhärdligt för många. En mängd andra vapentyper, som vi inte ens nu vet vad de har för inverkan på vårt liv och leverne, kommer också enligt Försvarsmakten att så småningom börja användas. Ett sådant carte blanc-synsätt är fullständigt omöjligt att stödja.

Försvarsmakten menar att ”Den verksamhet för vilken militärövningen görs innebär att förutsättningar finns för att tillgängligheten till skjutfältet för allmänheten blir förbättrad.”

Eftersom verksamheten skall begränsas till 225 av årets dagar och även pågå på kvällar, nätter och helger så finner vi Försvarsmaktens påstående som tämligen absurt. Ingen kommer våga gå till dessa områden eller vistas där. Ingen kommer våga släppa dit sina barn. Hela området kommer att bli betraktat som en farlig zon. Vi och våra barn vill kunna gå dit exakt de tidpunkter när det passar oss. Vår tid och vår barns tid till att gå ut i skogen är tämligen begränsad. Vi kan på intet sätt ta hänsyn och inrätta vår liv, våra arbetstider och våra barns skolgång efter de tider då Försvarsmakten har intresse av att skjuta och öva med sina vapen.

De ekonomiska förlusterna för oss boende i området kan bli enorma. Området blir oattraktivt. Fastighetspriserna sjunker. Skolan läggs ner. Turistföretag och andra motsvarande företag får lägga ner sin verksamhet och framtida kan inte starta. Från att ha varit ett mycket attraktivt område så blir hela området förfulat och nersmutsat av Försvarsmaktens plötslig behov av att öka övningsverksamheten.

Rysslands potentiella hot mot Sverige, som försvarsministern precis för ett antal dagar sedan uttryckte i Sälen på Folk- och försvarskonferensen, existerar inte. Det allmänna världsläget är inte så att mera övningar behövs. Sveriges försvar har och genomgår en stor omvälvning från ett allmänt totalförsvar till att agera världspolis under FN- och EU-flagg på de mängder med konflikthärdar som pågår på planeten. Ur militär synvinkel finns det inget som helt behov att utöka verksamheten med militära verktyg som vi inom överskådlig tid inte har behov av. Snarare borde man dra ner på nuvarande verksamhet till ett minimum. Vi befarar istället att syftet med artilleriöarna och den utökade verksamheten hänger ihop med de önskemål från andra länder i EU att få tillgång till övningsplatser eftersom sådana inte finns eller har ett starkt folkligt motstånd i dessa länder.

Vi har kommit en bra bit in på 2000-talet. Att avfyra vapen konkret och lära känna vapnens konstruktion, ta på dem med händerna och handhava dessa kan göras på en samlad plats. Att konkret se effekterna av detta kan också betraktas på en plats. Alla andra former av skjutning och övningsmoment kan simuleras och ge realistiska upplevelser genom att använda sig av den utvecklade 3-D-teknik som skett hos datorerna och programmen.

Försvarsmaktens tankegångar är anpassade till en tidsepok som är försvunnen. Tiden har sprungit förbi de som tänkt ut dessa åldriga och otidsenliga metoder för militär övningsverksamhet. Ett förverkligande av dessa tokerier kommer att drabba oss boende på ett mycket negativt sätt både ekonomiskt, hälsomässigt, socialt och ur allmän välfärdsaspekt.

Vi motsätter oss alltså alla tankar på en ökning av den militära verksamheten som pågår i vår natur och föreslår istället en minskning av denna samt en övergång till dator-simuleringar.

skrivet enligt uppdrag för Alterdalens Bygdeförening

One Response to “”

  1. Inger Paulsson skriver:

    Har länge funderat på varför ingen pratar om försvarets inverkan på klimat och miljö. Visserligen har jag ingen TV och läser mest lokaltidningar och här i Västernorrland och även Jämtland har vi inga regementen längre som sprider en massa skit. Har hört att man håller på och rensar en ö i storsjön som tidigare användes som bombmål så att det ska bli tillåtet att gå i land där. Har inte hört något om energisnåla stridsvagnar och inte om vilken klimatpåverkan som stora NATO-övningar har. Men det kanske är jag som inte hänger med. Bra artikel.

Leave a Reply