Archive for januari, 2010

onsdag, januari 20th, 2010fyratusenfemhundra nöjesjägare gick ut på jakt

en kick av adrenalin de fick

femton honor av varg de sköt

friska var de alla

minster Carlgren ljög för fullt

och sa att endast sjuka vargar dödas nu

tolv hanar av varg de sköt

friska var de alla

varför döda varg för nöjes skull

när vargen dödar vilt för kött att leva av

Från 1972 till 1999 dödade älg, hjort, rådjur och ren mellan tio och femton människor per år.

Varje år skadade dessa djur också cirka 100 människor svårt.

De sista tio åren har antalet dödade och svårt skadade varit ungefär lika högt som tidigare. Ändå har bilarna under dessa år blivit mycket säkrare.

Nöjesjägarnas jakt a la slakt är fortfarande nödvändig för att älg, råddjur, vildsvin och hjort inte skall explodera i reproduktion och skada oss människor, sig själva och allt växande grönt. Men något är fel när det i genomsnitt dör 1,6 människor per år vid jakt. Ungefär 30 hundar dödades av varg 2008. Ungefär 135 hundar skadades eller dödades med vådaskott av jägare.

I Sverige finns ca 270’000 älgar, omkring en million rådjur; som ökar i antal, 50’000 vildsvin; som ökar i antal.

Förutom det oerhörda lidande som skadade och dödade människor orsakas av dessa djur så är de ekonomiska kostnaderna enorma.

För att uppnå en rimlig ekologisk balans, dvs få bort en mängd olämpliga nöjesjägare och minska viltolyckorna till en rimlig nivå, krävs nog minst 20’000 vargar eller mer i Sverige. Antalet vargar och deras bytesdjur kommer så småningom att etablera en ekologisk balans mellan sig. På den isolerade ön Isle Royale, Michigan nära Kanada, har vargar och älgar samexisterat de senaste 70 åren utan att de utrotat varandra. Denna långvariga studie av förhållandet mellan varg och älg visar just detta. Vargarna gick över isen och övertog den mindre prärievargens roll som predator.

Rumänien har Europas största population av björn och varg. På en yta av mindre än dubbla Jämtland lever nästan tre tusen vargar, fem och ett halvt tusen björnar och fem miljoner människor.

Det svenska fäbodbruket där får, getter och nötkreatur släpps på fritt skogsbete bedrivs kanske av ett hundratal brukare. Regeringens utredare konstaterade 2003 att Dalagens praxis (det inte är djurägaren utan den som vill skydda sin mark mot betande djur som får anordna stängsel) inte var överensstämmande med dagens krav på djurskötsel och intrång på annans mark. Eftersom vargen skyr el i stängsel och kostnaderna är helt försumbart för Staten så kan denna bekosta uppsättande av elrep inom de områden där fäbodbruket fortfarande bedrivs.

Ett första lämpligt delmål, som alla borde kunna enas om, vore därför om antalet köttjägare (varg) blev lika stort som antalet nöjesjägare (människa).

Varför?

onsdag, januari 13th, 2010

Ibland undrar jag varför. Varför inte bara acceptera sakernas tillstånd. Varför inte godtaga alla dumheter som kontrollsamhället och byråkratin hittar på? Varför inte anpassa sig? Lugnt och snällt.

Det här är det mest tråkiga jag skrivit på länge. Det här är nämligen en överklagan som berör väldigt få och själva ärendet är tämligen obegripligt för de allra flesta. Eller så gäller det alla. Utan mat så blir livet ganska så kort.

När Statens Jordbruksverk lade ut tusentals kronor för att utreda och fatta beslut om att dra tillbaka en 0,02 hektars stödrätt vars värde ligger på mellan 25 till 30 kronor från någon stackars bonde i Norrbotten som jag inte känner tänkte jag att jag måste väl också bidra med något. Eftersom jag inte fattat någonting av det beslut, som berörde mig själv, som jag fått av nämnda Jordbruksverk så föll det sig naturligt att skriva en överklagan efter den frustration jag kastats runt i vid mitt besök på Hushållningen i Luleå.

Vad säger man? Låtom oss lida, låtom oss plågas. Tortyren gör en stark. Så blir resultatet för den som orkar läsa och inte minst begripa. Betänk då de timmar jag lagt ner på detta, vad det nu är. Lycka till!

Nu drar Jordbruksverket in ungefär 78 000 stödrätter hos drygt 20 000 lantbrukare (=25% av lantbrukarna). Stödrätten är en rätt som innebär att lantbrukaren har möjlighet att söka så kallat gårdsstöd. Gårdsstödet infördes 2005 och ska bidra till att produktionen i större utsträckning styrs av konsumenternas efterfrågan.

Till Länsrätten i Jönköpings län

c/o Statens Jordbruksverk

551 82 Jönköpings

Härmed överklagar jag beslut fattat 2009-12-28 ärendenummer 32366 med beslutsnummer 34510.

Mitt överklagande gäller allt – alternativt det mesta plus lite till.

Jag överklagar att det på intet sätt framgår vad det är jag skall eller kan överklaga.

I beslutet redovisas en mängd med siffror i kolumner som inte säger mig någonting.

Vad är det konkret jag skall kunna överklaga?

Jag överklagar härmed till att börja med i alla fall nu siffrorna och kolumnerna.

Ni skriver ”Under åren 2005-2009 minskas ditt stödrättsinnehav enligt nedanstående”.

I år har vi år 2010.

Hur kan ni minska något retroaktivt som redan är använt och förbrukat?

Om det vore ransonering på diesel och jag hade rätt att köpa in 1000 liter diesel 2005 vilket jag också då gjort till fullo så skulle ni alltså kunna skriva att ni minskar min rätt att köpa in 1000 liter diesel till exempelvis med 50% år 2005.

Värdet som ni drar in motsvarar 975,32 €. Per år.

Vad betyder det? Skall jag betala tillbaka något? Vad menar ni?

På er webbplats skriver ni: ”Vi kommer också att dra tillbaka stödrätter som du fick 2005, om betesmarken som låg till grund för stödrätterna inte då uppfyllde de nya betesmarksreglerna för gårdsstödet som beslutades 2009”.

Hur kan ni bevisa (när ingen kan bevisa) att betesmarken på ett skifte 2005 inte uppfyller de regler som finns år 2009. Betemarken kan mycket väl ha uppfyllt 2009 års krav år 2005 men inte i år då inventering av era säsongsanställda utfördes. En lantbrukare kan ju ha minskat sitt djurinnehav och minskat betestrycket på det år 2009 inventerade skiftet. Det finns inga regler som säger att lantbrukaren är livegen. Stödrätterna har ingen som helst koppling till ett specifikt skifte utan kan säljas på en fri marknad. Stödrätterna är skiftes-obundna.

Det framgår inte om jag har någon sådan mark. Ni har gjort ett flertal kontroller av min mark. 2005 godkändes den mark som låg till grunden för de stödrätter som jag erhållit. Antagligen så finns någon hektar stödrätt med som gäller ovanstående.

Jag överklagar detta och vill att ni lägger fram bevis för faktiskt förhållande år 2005 och vilken arealsnutt det gäller 2009 som inte godkänts för stödrätt.

Jag överklagar att ni inte redovisat vilket skifte eller bit av skifte tillbakadragandet gäller.

2010-01-13 var jag under två timmar på Hushållningssällskapet i Luleå för att få hjälp för att begripa vad ni menar. De har professionella mycket skickliga handläggare. De ringde både länsstyrelsen och Jordbruksverket. Ingen blev så mycket klokare men tack vare goda personliga kontakter mellan handläggare på Jordbruksverket och Hushållningssällskapet så skulle mitt ärende granskas speciellt. Man räknar med att mängder med överklaganden inkommer.

Vad som också framgick är att något ytterligare generellt utskick som förklarar innehållet i det beslut man meddelat inte kommer att skickas ut.

Jag överklagar detta förfarande. Alla har rätt att få information om vad de skall överklaga. Hade jag inte åkt till Hushållningssällskapet så hade jag bara stått som ett fortsatt frågetecken.

Antalet hektar som stödrätter dras tillbaka för uppgår i mitt fall till 8,34.

Vilka hektar? Var ligger dom? Hur skall jag kunna överklaga?

Jordbruksverket skriver på sin webbplats: ”De nya svenska betesmarksreglerna för gårdsstödet beslutades 2009 men gäller alltså även bakåt i tiden för åren 2005 till 2008. Orsaken till att de nya reglerna togs fram, var att EU kritiserat de gamla.

Du som sökte gårdsstöd och fick de här stödrätterna 2005 har alltså inte gjort något fel. Det var de dåvarande svenska reglerna som var bristfälliga. Den här marken uppfyllde aldrig de krav som EU ställer för gårdsstöd. Det handlar till exempel om skogs- och alvarbeten.”

En del av dessa 8,34 hektar kan utgöras av det unika skogsbetet jag har. Det framgår dock ingenstans om ni avser skogsbetet.
Ni begår avtalsbrott. Det skogsbete jag har, och som är noggrant kontrollerat av länsstyrelsens expertis, är unikt för Norrbotten. Det finns ingen motsvarighet i Norrbotten. Inte heller i Sverige eller EU eller på planeten Jorden. Skogsbetet här sträcker sig minst 200 år tillbaka i tiden. Det är en mycket extensiv och dyrbar driftsform som täcker över generationer. Det är inte något som man byter under en 20-50 års period hur som helst.

Jag överklagar att ni begår avtalsbrott.

De stödrätter jag har skulle jag kunna sålt på öppna markanden som en vara vilken som helst. Dessa stödrätter skulle kunna sålts vidare i flera led. Den siste köparen kan alltså förlora stödrätterna och dessutom bli återbetalningsskyldig utan att ha en aning om varför eller hur.
Jag överklagar det förfarande som innebär att ni garanterat att en stödrätt kan säljas utan negativa konsekvenser till andra brukare som saknar stödrätter. Detta är ett lögnaktigt beteende eftersom den som köper en stödrätt kan bli av med denna utan kompensation för förlusten av stödrätten. I flera led kan olusten vandra tillbaka. Vem skall stå för kostnaden för en indragen stödrätt? Inte bara värdet av stödrätten utan det totala produktionsvärdet som tillkommer genom innehav av stödrätt och gårdsstöd. Ert beteende är ett svekligt, fegt, lögnaktigt förfarande som drabbar hela jordbruksnäringen och alla bönder.

Enligt inofficiella uppgifter så har hela processen med indragna stödrätter och utredningar hittills kostat över 400 miljoner kronor. Enligt Jordbruksverkets prognos så beräknas jordbrukets företagsinkomst, dvs. jordbrukarnas ersättning för eget arbete och ränta på eget kapital, minska med 40 procent i år jämfört med 2008. De hundratals miljoner som processen med indragningen av stödrätter kostar borde istället tillförts lantbruksnäringen. Nu slås jordbruk ut igen.

När Statens Jordbruksverk, dvs svenska Staten, enligt tjänstemän hos EU, begått fel så skall kostnaden för felet inte belasta de enskilda bönderna. Det måste betalas av svenska Staten. Jag överklagar att denna kostnad hamnar hos enskilda bönder, inklusive mig själv. Jag vill att Länsrätten beslutar att alla kostnader som Staten i egenskap av Jordbruksverket orsakat genom att ha begått fel betalas av denna.

BD 2324 Anders Nordin

måndag, januari 11th, 2010

Jag har nu sammanställt ett kommunalpolitiskt program för pirater som vill ställa upp i val till kommunfullmäktige alternativ landstingsfullmäktige.

Du finner informationen på denna länk

http://forum.piratpartiet.se/Topic192911-464-1.aspx

Ibland jag tänker för mig själv

måndag, januari 4th, 2010

Ibland jag tänker för mig själv

Då blir det så här

Så var det

en julemiddag

en nyårsmiddag

få var vi som åt

men nu idag all denna mat uppäten är

det jag glömde bort att göra året som gick

var att skicka julkort till några jag fick sådana av

minnet har blivit kort

något annat av vikt ej det var

kanhända jag minns något av vikt

tjaa, det kan ju vara

att Sveriges under 50 år världens mest militariserade stat då fanns

nu råder istället jägarens tid

här finns knappt 200 vargar

27 måste nu slaktas har politikerna bestämt

vi har ju val i år

så över 12.000 jägare med statlig rätt att döda varg gav sig ut i snön för att färga den röd

så igår och förrgår togs ihjäl

en 30 stycken på ett ungefär

så jag tänker och funderar när jag skottar min snö

jag minns att under femtio år

att hus som då byggdes alla hade de atombombssäkra skyddsrum

att sirenerna övningstjöt varje år

att alla budskap som sade vi skulle ge upp var falska

i varje trappuppgång och i varje telefonkatalog fanns utrymnings-planerna beskrivna

själv var jag flygvapenpojke

jag visste allt om vartenda flygplan från NATO som Warsawapakten hade

och Sverige hade världens tredje starkaste flygvapen

hela Sverige täcktes av luftbevakningstorn för att se allt som kunde flyga över och under radarn

speciella telefonledningar vi hade

jag var en tio – tolv år då och vi övade flera gånger per år

i väntan på kriget

fem, nio eller tretton unga pojkar i varje hus som hörde till varje torn

vi hade alla våra vapen och skötte oss själva

och även nu på slutet av 80-talet och början av 90-talet

min enda traktor var krigsplacerad

min enda bil, en SAAB, likaså

och när kriget kom jag omedelbart skulle bege mig till särskild plats

returbiljetten har jag kvar

så det kanske inte är så underligt att när man ser ett hot

vargen kommer

man mobiliserar upp till vanvettets överdrift

det är sådant jag tänker på när jag skottar snö

och ger mina djur deras hö

här är svart som natten både dag och natt

en bit skinka har vi kvar

den köpte jag från den sista eko-grisbonden i Norr- och Västerbotten

någon lönsamhet finns ej så de slutar sitt värv

så folk får nu köpa naturkött från Brasiliens nedhuggna regnskogar

om de inte vill äta industrigrisens makabra fläsk

tjaa, natten är mörk

dagen är mörk

framtiden är mörk

men imorgon skall vi på fest

Bakom mig hö. Framför mig lastaren. Mellan mig och lastaren en hjord hungriga djur.

This was
one yuledinner
a New Year dinner
few where we as to eat
but now today all this food is eaten
what I forgot to make the past year
was to send Christmas cards to some of those I had got from
memory have been short
anything else of importance maybe I do not think it was
Perhaps I remember something important
Well, that could mean
to Sweden during the 50 years the world’s most militarized state in which there were
Now is the huntertime instead
We have just under 200 wolves
27 must now be slaughtered, the politicians decided
we do have the election to parlament this year
so over 12,000 hunters with state law to kill wolves went out into the snow to color it red
so yesterday and the day before yesterday was killed
one 30 pcs in a roughly
I remember that for fifty years
all the houses that was built when everyone had the atomic bomb safe shelters
to drill sirens howled every year
that any message that said we would give up was fake
in each staircase and in each telephone directory was escape plans described
myself, I was air-weapon force boy
I knew everything about every single aircraft from NATO to Warsaw Pact had
and Sweden had the world’s third strongest air force
whole of Sweden was covered by air surveillance towers to see anything that could fly over and under the radar
special phone lines we had
I was a ten – twelve years old and we were practicing several times a year
in anticipation of war
five, nine or thirteen young boys in each house that belonged to each towers
we had all our arms and took care of ourselves
and even now in late 80s and early 90s
my only tractor was positioned war
my only car, a Saab, as well
and when war came, I would immediately go to my special place with car and tractor
return ticket, I still have here
so it is perhaps not surprising that when one sees a threat
wolf is coming
Swedes are mobilized up to the madness exaggeration
there are things I think about when I showel snow
and give my animals their hay
Here is as black as night, day and night
a piece of ham, we have left
I bought it from the last echo-pig farmer in Norrbotten and Västerbotten
no profitability there more so they leave his work
so people can now only buy natural beef from Brazil cut down rainforests
if they do not want to eat the pig industry macabre pork
Well, the night is dark
the day is dark
the future is dark
but tomorrow we are at a party

/Anders