Archive for november, 2009

Så nu har jag fått Kammarrättens dom

söndag, november 22nd, 2009

Och så här skrev lokaltidningnen.

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5015648

KONTROLLBYRÅKRATERNAS SAMHÄLLE PÅ GÅRDSNIVÅ

torsdag, november 19th, 2009

Åker mot älv brukad kontinuerligt sedan Laga Skifte 1905 traktor som såbäddsbereder och kör över djupa plogfåror

KONTROLLBYRÅKRATERNAS SAMHÄLLE

Så här fungerar EU-stöd på gårdsnivå.

EU och Statens byråkrater har manipulerat marknadsekonomin så att vi numera måste skriva avtal med dom för att få tillgång till pengar för utfört arbete på vår egen mark och med våra egna djur. De kontrollerar detta med satellitövervakning och kommer ut med helikopter för att se så att fröna kommit i marken enligt den tid de bestämt utan hänsyn till väderlek. De använder GPS och skickar ut nytt folk varje år som när de mäter upp ytorna på fälten får fram nya arealuppgifter varje gång vilket vi då får böter för.

Man skriver ett kontrakt med Staten om hur man skall odla viss mark, egen eller annans, och sköta djur enligt vissa noggrant uppställda regler. Kontraktet är på fem år och man godtar också att Staten kan ändra kontraktets innehåll. Själv måste man följa det. Innehållet i kontraktet kan avse att man håller vissa arealer åkermark öppna, att man skördar vissa marker, att man inte skördar andra marker, att man odlar ekologiskt, att man har ekologiska djur, att man inte sprutar gift för nära rinnande vatten, osv. Allt är utförligt beskrivit vad som innebär för varje slag av åtagandet. Följs inte åtagandet fullt ut så blir det böter. När det avtalade arbetet är utfört så kontrolleras allt noggrant. Har man ekologisk produktion så måste detta dessutom kontrolleras av en certifierad kontrollorganisation typ KRAV eller SMAK.

42% av EUs budget, 43 miljarder €, går till jordbruket (ingående viss del miljöskydd och landsbygdsutveckling). Drygt tio miljarder SEK betalades ut i stöd till jordbruksenheter i Sverige (ej endast normala jordbruk). Ca 6 miljarder kommer från EU. Kostnaden för byråkraternas arbete, dvs statens kontroll av de normala lantbruken påstås vara ungefär 0,5 miljarder. Minst lika mycket kan nog sägas belasta jordbruksföretagen i administration och genom att man odlar fel grödor på fel platser då man istället odlar på det sätt där mest stöd utbetalas.

Jag skall nu ge ett första exempel på hur systemet fungerar här. I år kom det kontrollanter från länsstyrelsen. Man kom med GPS, gick över markerna och såg att djuren existerade. För tre år sedan gjorde man samma kontroll. Mätte upp arealen på samma mark man nu mätte upp. Förra gången använde man sig av satellit. Tidigare en annan noggrann metod med dator. De får ofta olika siffror, vilket gör att man drabbas av böter om man går efter deras arealuppgifter. Deras uppgifter är dock lag.

Kunnigheten hos de som kommer ut är inte så stor om jordbruk och bruk av jord och djur. Sommaren 2008 var en av de blötaste sedan 1958. En tredjedel av ett fält, ca 0,5 ha, ligger nära Alterälven. Vart fjärde år brukar jag så nytt gräsfrö på marken för att få en hög skörd av bra kvalité. Mycket av det gräs jag sått tidigare dog ut av vattenmängden 2008 och ersattes av vattenälskande vilt starrgräs. Detta kunde man dock först se sommaren 2009. Kontrollanterna fastställde att området såg ut att vara bevuxet av vassliknande växter. Starrgräs, ett halvgräs, är inte vass utan ett mycket gott foder för betande djur. Men nu fastställde skrivbordskontrollanterna att marken inte uppfyllde villkoren att klassas som åker. Vilket skulle ge mig stora böter om så skulle vara fallet. Det hjälpte inte att jag skriftligen förklarade att marken kontinuerligt brukats med sådd och skörd alltsedan Laga Skifte 1905. Eftersom det är vass så kan man inte köra med traktor där tycktes man mena. Fotografierna är från den 18/11 där jag påvisar att det går utmärkt bra att göra en såbädd även vid denna tidpunkt på året, som är en mycket dålig tidpunkt då marken är fylld med vatten. Försommaren är bättre. Så nu har jag skickat in en massa foton till dessa kontrollanter och ödmjukt bett dem skärpa sig och inte agera med absurda idéer.

Förutom att de sitter och kontrollerar att alla papper är ifyllda rätt, (har man fyllt fel i fel kolumn eller glömt att ändra) så får man böter. Någon bonde kanske upptäcker att det inte går att odla korn på marken som han planerat på grund av dålig väderlek och sår gräsfrö istället. Sina besök är alltid oanmälda. I år var de ute två gånger från Länsstyrelsen. Och ett besök från Jordbruksverket. Och från SMAK (som man får direktbetala till).

Eftersom jag odlar ekologiskt så måste jag använda mig av ekologisk utsäde. Något sådant fanns inte i Sverige när jag skulle så i år. Jag åkte därför till Finland och köpte ekologisk timotej och ekologisk rödklöver. Jag frågade om kontrollanterna ville se på fakturan. Det behövdes inte. Jag hade dock en säck timotej kvar, vilken de tittade på och antecknade dess kod. När jag sedan fick resultatet så godkändes ingenting eftersom jag inte hade använt ekologiskt utsäde och undantag kunde endast beviljas av Jordbruksverket. De böter jag skulle få uppskattade jag till min dubbla netto-årsinkomst. Under en vecka rådde panik, katastrof och ångest i hela min kropp. Vad hade gått fel? Jag gick till slut ut och tittade på den säck jag hade kvar. Jag vet att ekologisk och organic heter orgaaninen på finska. Någon sådan text fanns inte på säcken. Luomu trodde jag var sortnamnet så jag skrev in det för att efterforska. Luomu betyder också organic, visade det sig. Så jag ringde Jordbruksverket och de sade att länsstyrelsen hade inget att komma med. Hade jag faktura och det var certifierat utsäde så var det helt ok att köpa i Finland. Risken för hjärnblödning eller hjärtinfarkt är betydande när kontrollanterna inte vet vad de håller på med. Ändå är deras resultat avstämt och kontrollerat av en särskild handläggare på länsstyrelsen. Dubbla kontroller med signaturer. Därefter kommer SMAK och kontrollerar allt en gång till. Vansinnet i systemet är att jag måste kontrollera kontrollanterna så de har gjort en riktig kontroll.

Får några år sedan kom kontrollanterna ut med helikopter klockan och landade på en mängd olika fält med i dalgången med start 22.00 den 14:e juni (tror jag det var). EU hade bestämt att detta var sista datum för sådd av korn. Många av de bönder som hade anmält att de skulle så korn hade inte kunnat gjort detta på grund av ihållande regn. De väntade dock till sista stund för att kunna göra som de hade planerat. Nästa dag fattade EU-kommissionen beslut om att förlänga tiden. Vilket byråkraterna visste om. Men det var säkert trevligt att åka helikopter och få höga traktamenten. Att det inte blir någon skörd vid senare så-datum var dock ointressant. Jag odlar inte korn så jag drabbades inte av helikopteroväsendet.

För ett antal år sedan så var två byråkrater ute för att se öronnumren på mina djur. Alla djur måste inom sju dagar från födsel ha öronbrickor. I annat fall avlivas dom av inkallad polis och jägare. Byråkraterna var så rädda för djuren, speciellt tjurarna, att de satt med kikare i en dunge och jag fick gå bland mina djur och säga vilket personnummer varje djur hade och så försökte de verifiera det hela genom kikaren, vilket jag tvivlade gick så bra. De tog en halv dag av mitt liv.

Man har det här systemet för att konsumenterna i EU ska slippa se vad varje produkt verkligen kostar. Man skriver: ”Pengarna används också för att se till att EU:s 19 miljoner lantbrukare får skäliga inkomster, samtidigt som konsumentpriserna hålls på en rimlig nivå.”. Konsumenterna får betala för maten över skattsedeln istället. Producenterna får betala byråkratin. Byråkratin är den enda som frodas och tjänar på systemet. Så stor andel av den totala inkomsten kommer genom EU-systemet att få jordbruk i hela EU kan klara sig utan dessa stöd. Stöden är inga bidrag utan är en betalning för utfört och kontrollerat arbete, där marknadsekonomin helt är satt spel. Ett exempel igen: Genom att ge ett så kallat handjursbidrag till varje bonde som föder upp en kastrerad tjur och slaktar den efter två års ålder så hålls marknadpriset på kött nere. Skulle inte detta och andra stöd finns så fick konsumenten/marknaden betala vad det kostar i verkligheten att föda upp detta djur om man nu vill köpa kött.

Nu har de så mycket kontrolljobb att utföra att alla inte får betalt enligt skrivet kontrakt. Ca 80% tycks de hinna med att betala ut till i hela landet. Jag ringde och frågade och fick till svar att de hade över tre miljoner ”papper” att gå igenom. Kanske före nyår skulle jag få mina pengar men troligtvis någon gång nästa år. Så just nu är mina pengar slut. Och jag kan inte betala mina räkningar om jag inte går till banken.

Massutskick har nyligen gått ut där alla bönder uppmanas söka mera stöd. För det finns pengar och få söker för mer än det som berör deras produktion. Vi uppmanas söka de löjliga EU-ersättningar som också finns för t ex öppna diken och stenmurar som vi kan få 60 öre metern för. Något de senare skall kontrollera och utkvittera lön för. Jag har en åtta meter lång stenmur. den kan jag får 4 och 80 för efter kontroll och besiktning så ingen sten ramlat ner ur muren.

Det här inlägget ger bara en blick av hur kontroll och övervakning går till. Jag skall berätta mer framöver.

En subjektivt beskriven historia av mig själv skriven av mig själv

måndag, november 9th, 2009

Det första jag minns var när jag var tre år och hoppade över en spetsig sprängsten utanför det radhus jag växte upp i – i utkanten av Nyköping.
Njaa, jag hoppar över ett antal viktiga år och händelser och vandrar framåt i tiden.

Efter en befriande tid på universitet i Umeå och möten med intensiva människor och skeenden så klarnade tankarna en del. På den sociologiska institutionen hade någon av de marxist-leninistiskt inspirerande lärarna hängt upp en bok om Anarkismen som ett varnade exempel på felaktigt vänstertänk. Bläddrade förstrött. Så läste jag: Anarchos = ”utan härskare”. Det lät riktigt, riktigt rätt. Det här var i slutet på 60-talet. I Frankrike stod revolutionen nära för dörren. Ministerierna brände dokument. Studenter och arbetare stormade fram på gator för att erövra och ta kontroll över det egna livet. Zengakuren kunde mobilisera över hundratusen demonstranter på ett par timmar. Situationistiska Internationalens analytiska skrifter spreds över världen. Mänskligheten skulle inte bli lycklig förrän den siste kapitalisten hängde i den siste statsbyråkratens tarmar. Pamparna i Peking liksom alla maktens lakejer var nervösa över hela klotet.
Musiken dunkade nya toner och rytmer i en explosiv utveckling. Startade Umeå Fria Press. Och höll igång med åtskilliga andra undergrävande aktiviteter riktade mot staten men syftande till ett nytt framtida bättre samhälle. Intensiva kontakter, på det teoretiska planet, en massa människor, tillsammans arbetande på att störta den rådande samhället i fördärvet.

Det här var en tämligen intensiv period av tankar, möten, analyser och känslor. Slutsats kom efter slutsats. Kollektivboende. Ut på landet. Ute på landet hänger ihop med djur och grönsaker. Passade bra med tanken om att de kamrater som tog över de industriella komplexen behövde mat. Övertagande av produktionsmedlen. Arbetare och tjänstemän behöver mat från matproducerande bönder.

Nåväl, in för att samla kunskap. Ett år på lantbruksskola. Den kunskap som gavs blev i princip information om alla de metoder man inte skall använda sig av. Fast tanken var ju tvärtom från skolans sida. Gift, besprutning och konstgödsel sade sunda förnuftet var tokerier. Självförtroendet blev dock ganska bra. Byggde upp en massa personliga och nära kontakter med den ekologiska rörelsens pionjärer.

Så 1973 började min aktiva väg som ekologisk bonde ta sin start. Arrenderade ett jordbruk Ekonomin bestod huvudsakligen av studieskulder så jag tog alla industrijobb jag kunde få för att få pengar till att köpa kalvar och mat till dessa kalvar. Utbildade mig till svetsare och skötte djur och mark under övrig tid.

Flyttade norrut. 1975 köpte vi ett jordbruk där jag fortfarande bor. Ett jordbruk är ett företag vilket som helst så jag gick in rollen som företagare med mig själv som anställd på något sätt. Knepigheten var att man måste lära sig och kunna nästan alla praktiska verksamheter som finns i övriga samhället. Liksom de administrativa. Det var en tuff period eftersom den ekologiska medvetenheten hos bondekåren vid den här tiden var obefintlig och kraftigt antagonistiskt mot de nya ekologiska idéerna. Samtidigt förvärrades miljön kraftig. Vildfåglar dog i massor. Giftet hormoslyr sprutades i träden, i skogen för att utrota björken på de områden där barrträden växte. Ena giftskandalen efter den andra uppdagades. Jordklotet och dess innevånare var på väg att långsamt dö av gift.

Så jag var tvungen att engagera mig i miljörörelsen. Kastade mig in i Luleå Miljögrupp och Jordens Vänner och byggde kontakter med grupper och personer verksamma i Alternativ Stad och liknande sub-grupper som ogillade asfaltens utbredning och kvävning av livet. Efter att ha stångat pannan blodig några år så förstod även jag att det här arbetssättet inte fungerade så bra. Det räckte inte till. Etablissemangets medlemmar hade inte ens en tanke på att lyssna på utomparlamentariska miljögrupper. Nonchalansen och föraktet för oss var total.

Så därför – under nästan hela 80-talet var jag intensivt engagerad i Miljöpartiet. Var med och byggde upp och såg till att partiet kom in i riksdagen. Så i miljöpartiet har jag funnits på de flesta nivåer i dess organisation och i dess parlamentariska funktion. Från kommunfullmäktige till riksdag. På ett sätt har jag haft förmånen att befinna mig på platser i organisation och i parlamentariska församlingar lite vid sidan om.

Snabbt så korrumperades allt fler av makten och härligheten. Snabbt strömmade en massa karriärister in. Och efter 30 års verksamhet så skiljer sig inte miljöpartisterna och Miljöpartiet så värst mycket från de övriga partierna. Liksom Kd-partiet har man provat med att plocka in kändisar för att vinna röster istället för att utveckla det demokratiska inflytande på gräsrotsnivå. Och för att få inflytande lierar man sig nu med två andra partier med grundläggande statsbärande ideologi. Jag skall inte kritisera mp mera. Miljöpartisterna, inklusive mig själv, gjorde en mängd fatala misstag. Vi gick rejält på pumpen tycker jag.

Så under 90-talet och framåt engagerade jag mig istället för att bygga på sammanhållning och utveckling i byn där jag bor. Med gemsamma krafter grävde vi med traktorer och handkraft optokabel till alla i byn som ville ha det. Vi byggde en bygdegård som vi hyr ut till kommunen i form av dagis på dagarna. Vi såg till att skolan blev kvar. Ishockyrink, badplats, sommarcafé med mera har jag tillsammans med andra aktivister i byn sett till att vi har och har kvar. Jag är sedan några år också ålderman för Nybyns Bys Byamän – en ålderdomlig juridisk ekonomisk institution – en slags kvarleva från tiden innan Sverige blev Sverige.

En ny politisk generation är på gång. Piratpartisterna och Piratpartiet. Om ett fåtal år så är jag folkpensionär. Så jag håller på att fasas ut politiskt, aktivistiskt och karriärmässigt. Mitt stöd och deltagande till och i Piratpartiet är att jag förhoppningsvis kan ge erfarenhet, minnen och kunskap så att man inte gör om misstag. Det är så onödigt.

Här är ett utklipp av min analys av dagens situation: http://blogg.felicia.se/?p=1

”Vår parlamentariska demokrati är inte ett folkstyre. Det är länge sedan makten övergick från folket i form av deras valda företrädare till ett teknokratisk expertvälde. Vi har blivit berövade de flesta möjligheter till insyn och att kunna ta ett demokratiskt gemensamt ansvar för beslut som berör oss. Teknokraternas och experternas dominans över samhällets styrning och utveckling har blivit förödande för att kunna utveckla ett samhälle i balans och harmoni där vanliga människors liv måste vara mer viktigt än kostnadseffektiv jakt på allt från socialförsäkringar till kaffepauser.”

djur_vu2

Insändare skickat till PT, NK, NSD, NV

fredag, november 6th, 2009

091106 snön faller på ved o traktorAnders Sundström, tillhörande den socialdemokratiska makteliten och vd för Folksam, ökade sin inkomst med nära 4% till drygt 5 miljoner kronor. Livbolagens avkastning sjönk samtidigt med katastrofala 7,2% förra året. Han tillhör den lilla grupp av ryggdunkande vd-ar och byråkrater som hittat metoder att tillskansa sig själva enorma bonusar och löner. Tror man att man är värd och gör rätt för de här lönerna så visar det bara på en total inkompetens avseende den egna omdömesförmågan. De här figurerna hade säkert gjort ett lika ”kvalificerat” arbete med en månadslön på 40.000. Och vill de inte jobba för denna lön så finns det gott om människor som kan göra ett bättre jobb för lägre lön.

Det finns en hel del bra i oppositionens samlade idéprogram. Tyvärr har de tre röd-gröna partierna sedan länge invaderats av människor som ser politiken som en språngbräda för den egna karriären. Alliansen har också en del bra idéer. Men även dom är invaderade av karriärister och lobbyister. Att låta staten låna pengar för att sänka skatten rejält för de med högst inkomster tyder på lika dåligt omdöme som Sundström och hans kompisar har.

Vårt demokratiska skelett måste fyllas upp med ett innehåll som baseras på samarbetsformer av jämlikhet, solidaritet och integritet.

De här sju partierna saknar detta. De är körda. De är slut. De hör till historiens soptipp.

Det enda fräscha som finns inför nästa års val är Piratpartiet. Dom får mitt stöd, kunskap och erfarenhet.

Anders Nordin Altersbruk